Hội Thảo: Quyết định hành chính và thủ tục hành chính trong pháp luật của Đức, Pháp và Việt Nam 

Những ngày pháp luật Việt-Đức 2013

13.05.19

Thứ ba, ngày 9/4/2013, 8:00 - 17:00 (Nghỉ trưa 12:00 - 13:30), Trường Đại học Luật Hà Nội, Phòng Hội Thảo Nhà B

Up ] [ Chủ đề ] [ Chương trình ] [ Downloads ] [ Liên kết ]

Chủ đề

Pháp luật về thủ tục hành chính đóng vai trò quan trọng trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước của nhà nước pháp quyền hiện đại. Một mặt, pháp luật trong lĩnh vực này bảo đảm cho hoạt động quản lý hành chính nhà nước có hiệu lực và hiệu quả. Mặt khác, nó bảo đảm cho hoạt động quản lý hành chính nhà nước tuân thủ chặt chẽ nguyên tắc pháp quyền và tôn trọng các quyền của công dân, do vậy giảm thiểu tối đa các mâu thuẫn liên quan đến quản lý hành chính nhà nước và đưa ra giải pháp có tính xây dựng để giải quyết những mâu thuẫn này. Đây là những yêu cầu phức tạp và Việt Nam giải quyết vấn đề này bằng việc đang xây dựng dự thảo Luật về ban hành quyết định hành chính. Hội thảo này hướng tới mục tiêu hỗ trợ hoạt động nêu trên thông qua việc trình bày và thảo luận các vấn đề, giải pháp và kinh nghiệm có liên quan theo pháp luật của Việt Nam, Pháp và Đức. Hội thảo này đặc biệt quan tâm đến khái niệm quyết định hành chính – một khái niệm quan trọng nhưng đang được hiểu theo những cách khác nhau trong pháp luật hành chính của cả ba quốc gia nói trên.

Hội thảo có phiên dịch Anh/Việt (và một phần Đức/Việt) song song. Trân trọng kính mời qúy vị quan tâm đến tham dự hội thảo.

Hội thảo này là một phần của sự kiện những ngày pháp luật Đức – Việt tại Trường Đại học Luật Hà Nội trong khuôn khổ Chương trình đối thoại Nhà nước pháp quyền Đức - Việt. Ban tổ chức: Trung tâm pháp luật Đức, Trường Đại học Luật Hà Nội, Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) Hà Nội; Liên hệ: TS. Nguyễn Văn Quang, GS. TS. Thomas Schmitz (tschmit1@gwgd.de).

Chương trình

 1. Đăng ký đại biểu

 2. Khai mạc và phát biểu
  - Đại diện lãnh đạo Trường Đại học Luật Hà Nội
  - Ông Erwin Schweisshelm, Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) Hà Nội
  Giới thiệu chủ đề và các vấn đề thuật ngữ có liên quan
  - TS. Nguyễn Văn Quang, Trường Đại học Luật Hà Nội
  - GS.TS. Thomas Schmitz, Giảng viên dài hạn của DAAD, TTPL Đức - Trường Đại học Luật Hà Nội

 3. Thực trạng và những vấn đề cần thảo luận để xây dựng Luật ban hành quyết định hành chính
  - TS. Nguyễn Thị Kim Thoa, Vụ pháp luật hành chính hình sự, Bộ Tư pháp

 4. Quyết định hành chính và thủ tục hành chính trong luật hành chính Pháp
  - Ông Benjamin Guégau, Ambassade de France au Vietnam, Pôle Justice - Droit - Gouvernance

 5. Thủ tục hành chính trong luật hành chính Đức
  - GS.TS. Thomas Schmitz

 6. Khái niệm quyết định hành chính và những hệ quả của nó trong luật thủ tục hành chính và luật tố tụng hành chính
  - GS.TS. Roland Fritz, Chánh án Tòa án hành chính Frankfurt am Main

 7. Thảo luận  | Nghỉ trưa

 8. Quyết định hành chính và hành vi hành chính theo quy định của pháp luật Việt Nam và sự ảnh hưởng đến tố tụng hành chính
  - TS. Bùi Thị Đào, Trường Đại học Luật Hà Nội

 9. Sự tham gia của người dân trong thủ tục hành chính
  - TS. Trần Thị Hiền, Trường Đại học Luật Hà Nội

 10. Thảo luận

 11. Các yêu cầu về tính hợp pháp của quyết định hành chính
  - trong luật hành chính Pháp (Benjamin Guégau)
  - trong luật hành chính Đức và pháp luật châu Âu (GS.TS. Thomas Schmitz)
  - trong luật hành chính Việt Nam (TS. Nguyễn Văn Quang)

 12. Thảo luận

Downloads (PDF files)  

Aufzählung

Thư mời (tiếng Việt/tiếng Anh)

Aufzählung

Chương trình (tiếng Việt/tiếng Anh)

Aufzählung

Bảng chú giải/Terminologieverzeichnis/Terminology List (tiếng Đức/tiếng Anh/tiếng Việt)

Aufzählung

Luật Thủ tục hành chính Đức (tiếng Việt, GIZ)

Aufzählung

Thuyết trình Benjamin Guégau (1) (tiếng Việt/tiếng Anh)

Aufzählung

Thuyết trình Thomas Schmitz (1) (tiếng Việt/tiếng Anh)

Aufzählung

Thuyết trình Roland Fritz (bài trình bày, tiếng Việt/tiếng Đức)

Aufzählung

Thuyết trình Trần Thị Hiền (tiếng Việt/tiếng Anh)

Aufzählung

Thuyết trình Benjamin Guégau (2) (Sơ, tiếng Việt/tiếng Anh)

Aufzählung

Thuyết trình Thomas Schmitz (2) (tiếng Việt/tiếng Anh, Sơ đồ 1, Sơ đồ 2)

Liên kết

Aufzählung

Cải cách hiện tại của thủ tục hành chính Việt Nam: một số vấn đề về dư thảo luật ban hành quyết định hành chính (information by MoJ)

Aufzählung

Thảo luận chung về luật thủ tục hành chính: ICJP; Univ. of Lisbon (eds.): Lisbon Meeting on Administrative Procedure (comprehensive conference proceedings), 2011; Ulrich Stelkens: Administrative Procedure and Individual Rights (part of a course on admin. law in general); Cornelia Glinz: The right to be given reasons as part of a fair administrative procedure: A comparative study of Namibian, South African and German law, Namibia Law Journal 2009, 3; Jerry L. Mashaw: Reasoned Administration: The European Union, the United States, and the Project of Democratic Governance, Yale FSS Paper 1179, 2007

Aufzählung

Luật (thủ tục) hành chính Pháp: Jean-Marie Pontier: La notion d'acte administratif unilatéral, 2013 (on the concept of unilateral administrative act); La gazette (ed.), L'acte administratif unilatéral

Aufzählung

Luật (thủ tục) hành chính Đức: Verwaltungsverfahrensgesetz / Administrative Procedure Act (tiếng Anh 2008) / Luật Thủ tục hành chính Đức (tiếng Việt, GIZ); Ortlieb Fliedner: General Legislation on Administrative Procedures: What is the Rationale? The Case of Germany (SIGMA paper); Eberhard Schmidt-Aßmann: Structures and functions of administrative procedures in German, European and international law, 2008; Ulrich Stelkens: Einführung in das Verwaltungsverfahrensrecht, 2011 (presentation); Richard Haakh: Handlungsformen der Verwaltung, insbesondere der Verwaltungsakt (comprehensive teaching materials); Rüdiger Schaer: Der Verwaltungsakt (comprehensive teaching materials); Tina Röder: Der Verwaltungsakt (diagram on the characteristics of an administrative act)

Aufzählung

Luật (thủ tục) hành chính châu Âu : Armin Hatje: Towards a European Administrative Procedure Act, 2011

Aufzählung

Luật thủ tục hành chính của các nước khác: Japan: Administrative Procedure Act (tiếng Nhật Bản/tiếng Anh); Taiwan: Administrative Procedure Act (tiếng Trung Quốc/tiếng Anh); USA: Administrative Procedure Act (APA); in Europe: Wolfgang Rusch: Administrative Procedures in the EU Member States (SIGMA paper), 2009; Swedish Staatskontoret (ed.), Principles of Good Administration in the Member States of the European Union, 2005; Tom Barkhuysen; Willemien Ouden; Schuurman: The Law on Administrative Procedures in the Netherlands; Switzerland: Federal Act on Administrative Procedure (tiếng Anh); Austria: General Administrative Procedure Act (tiếng Anh); Croatia: General Administrative Procedure Act (tiếng Anh)

 

Back ] Home ] Next ]  © Prof. Dr. Thomas Schmitz