Tham luận: Cải cách hệ thống chính quyền địa phương ở Việt Nam - Cấp huyện hay cấp xã ?

13.05.19

Thư sáu, ngày 1/3/2013, 9:00 - 11:00, Trường Đại học Luật Hà Nội, Phòng Hội Thảo Nhà B

Up ] [ Chủ đề ] [ Chương trình ] [ Downloads ] [ Liên kết ]

Chủ đề

Cải cách chính quyền địa phương là một trong các vấn đề quan trọng đang được tranh luận trong quá trình cải cách hành chính ở Việt Nam. Do đó, Việt Nam cần phải xây dựng một hệ thống chính quyền minh bạch, có trách nhiệm, hoạt động có hiệu lực và hiệu quả. Chính quyền địa phương hiện nay còn đang bộc lộ rất nhiều hạn chế và không cung cấp dịch vụ công một cách hiệu quả. Các chuyên gia và học giả Việt nam cũng đã đề xuất những cải cách về hệ thống chính quyền địa phương, ví dụ như việc bỏ hội đồng nhân dân cấp huyện hay cấp xã. Liên quan đến đề tài này, chúng tôi tổ chức buổi tham luận về : Cải cách chính quyền địa phương ở Việt Nam- Cấp huyện hay cấp xã?. Tại buổi tham luận này, TS. Phan Thi Lan Hương, giảng viên Khoa Hành chính-Nhà nước sẽ trình bày về các vấn đề cũng như các giải pháp cải cách mô hình chính quyền địa phương. Tiếp theo, các chuyên gia trong nước và quốc tế cũng tham gia bình luận và thảo luận về đề tài này.

Hội thảo có phiên dịch Anh - Việt. Trung tâm Pháp Luật Đức xin kính mời các quý vị có quan tâm đến nội dung đề tài đến tham dự buổi tham luận.

Chương trình

 1. Cải cách hệ thống chính quyền địa phương ở Việt Nam - Cấp huyện hay cấp xã ?
  - TS. Phan Thị Lan Hương, Trường Đại học Luật Hà Nội

 2. Reforming the locval government system - annotations from the perspective of local self-government in Germany and Europe
  - GS. TS. Thomas Schmitz, Giảng viên dài hạn của DAAD, Trường Đại học Luật Hà Nội

 3. Bình luận
  - PGS. TS. Nguyễn Văn Động, Trường Đại học Luật Hà Nội
  - PGS. TS. Vũ Hồng Anh, Văn phòng Quốc hội
  - Ông François Touret - de Coucy, Ambassade de France au Vietnam, Pôle Justice - Droit - Governance

 4. Thảo luận

Downloads (PDF files)  

Aufzählung

Thư mời, chương trình (tiếng Việt/tiếng Anh)

Aufzählung

Thuyết trình Phan Thị Lan Hương (tóm tắt, tiếng Việt/tiếng Anh)

Aufzählung

Thuyết trình Phan Thị Lan Hương (bài trình bày, tiếng Việt/tiếng Anh)

Aufzählung

Thuyết trình Thomas Schmitz (tóm tắt, tiếng Anh/tiếng Đức)

Liên kết

Aufzählung

Chính quyền địa phương ở Việt Nam:

Aufzählung

Cách hệ thống chính quyền địa phương: Phan Thị Lan Hương, Kinh nghiệm cải cách của Nhật Bản và việc xây dựng mô hình chính quyền địa phương ở Việt Nam, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp 07/2012; Phan Thị Lan Hương, Reforming Local Government in Vietnam: Lessons learnt from Japan, 2012 (luận án tiến sỹ); Charles Hankla/William Downs: Decentralisation, Governance and the Structure of Local Political Institutions: Lessons for Reform?, 2010; Hellmut Wollmann, Local Government Reforms in (Seven) European Countries: Between Convergent and Divergent, Conflicting and Complementary Developments, Local Government Studies 1/38 (2012)

Aufzählung

Sự tự trị địa phương ở Đức, châu Âu: Dian Schefold, Local Government in Germany, in: Italian Papers on Federalism 1/2013; điều 28 khoản 2 Hiến pháp của nươc Cộng Hòa Liên Bang Đức; European Charter of Local Self-Government (điếu ước)

 

Back ] Home ] Next ]  © Prof. Dr. Thomas Schmitz